Left navigation


Rødby-Puttgarden - Fast forbindelse

Bemærkninger til den faste forbindelse over Femern Bælt.

scandlines-fast-forbindelse-442x220

Tunnelprognose-barometer: det virkelige markedsniveau sammenholdt med tunnelprognosen (biler og lastbiler)

(24. Oktober 2017)

Tunnelprognose-barometer


 • Scandlines har tidligere påpeget, at prognosen for en fast forbindelse er optimistisk. I 2015 rapporterede Scandlines, at Femern A/S’ finansielle analyse fra 2014 afveg med hele 19% fra det faktiske indtægtsgrundlag for biler og lastbiler for året 2014.

 • I februar 2016 udkom en ny finansiel analyse fra Femern A/S. Femern A/S’ økonomiske grundlag tager udgangspunkt i Scandlines’ estimerede takster og trafik. Scandlines har nu sammenholdt prognosen i 2016-analyse med det faktiske niveau.

  • Femern A/S’ prognose ligger i året 2016 hele 21% over det faktiske indtægtsgrundlag. Dette skyldes, at tunnelens gennemsnitspriser er højere end Scandlines’, samt at det forventede antal biler er højere end det faktiske niveau, mens antallet af lastbiler til gengæld er lavere end det faktiske niveau.

 • Ifølge Femern A/S’ stresstest i den finansielle analyse fra 2016 kan tunnelselskabet tåle en afvigelse på 16%. Samme år som rapporten er udsendt, afviger Femern A/S’ prognose med mere end stresstestens tærskel.

 • Scandlines anbefaler, at Femern A/S
  1) opdaterer deres prognose med den faktiske udvikling i trafikken,
  2) antager en lavere vækstrate for biler og
  3) tager højde for fortsat færgedrift ved tunnelåbning.
  Vækst for lastbiler kan Scandlines godt støtte op om, og hvad angår gennemsnitstaksterne har Scandlines naturligvis ingen indvendinger imod, at tunnelen arbejder med højere gennemsnitspriser end Scandlines.
    


Anden høringsrunde i Tyskland afsluttet

(14. juli 2017)

Torsdag den 13. juli 2017 sluttede anden høringsrunde i den tyske godkendelsesproces for den faste forbindelse. En afgørelse fra de tyske myndigheder, om byggeriet kan gå i gang, eller om der skal en tredje runde med høringer til, kan tidligst forventes i sommeren 2018.

Scandlines er, også efter anden høringsrunde, stadig af den overbevisning, at planerne for byggeriet af den faste forbindelse er for mangelfulde til, at projektet kan godkendes. Scandlines har inden høringsrunden afleveret en flere hundrede sider lang indsigelse mod byggeriet. Et væsentligt argument er, at der i projekteringen af adgangsveje til Puttgarden ikke er planlagt en lige så god trafikal adgang til færgelejet, som den der er planlagt til tunnelen. Desuden sætter Scandlines spørgsmålstegn ved, om der er styr på sikkerheden til søs under byggeriet.

Gennem hele forløbet har Scandlines understreget, at færgedriften fortsætter – også efter tunnelen en dag måtte åbne. Derfor kæmper Scandlines fortsat for en fair og lige adgang til både den statsejede tunnel og den privatejede færgeforbindelse.

Deloittes kvalitetskontrol påviser alvorlige fejl og mangler i Transportministeriets KPMG-rapport om Scandlines

(30. juni 2016)

Da det i marts 2016 efter en opsigtsvækkende lækage til pressen viste sig, at Transportministeriet havde bestilt en rapport om Scandlines hos KPMG, fik Transportministeriet i al hast offentliggjort rapporten på ministeriets hjemmeside.

KPMG-rapporten er fuld af fejl og forkerte forudsætninger. Den er således skadelig for Scandlines, som efterfølgende har været nødsaget til at lade Deloitte gennemgå rapporten. 

Deloitte er revisor for Scandlines og har i forbindelse med deres kritiske gennemgang af rapporten haft adgang til Scandlines’ regnskaber samt ledelse og medarbejdere fra HR, Drift og Kommerciel forretning. Deloitte har koncentreret sin gennemgang fuldt ud om den foreliggende KPMG-rapport og dens oplysninger – uanset hvor mangelfulde, de er. Deloitte har kort sagt taget KPMG-rapporten ’på ordet’. 

Resultatet foreligger nu. Som det tydeligt fremgår af Deloittes kvalitetskontrol, vurderes KPMG-rapporten på mange områder at være fejlbehæftet, ligesom Deloitte når frem til den stik modsatte konklusion om Scandlines’ forretningsmæssige muligheder.

Scandlines har gentagne gange tilbudt at deltage aktivt og åbent med oplysninger til saglige rapporter om vores forretning. Forløbet omkring og resultatet af KPMG-rapporten udtrykker desværre, hvordan ministeriet har negligeret disse tilbud. Scandlines har dermed ikke forhåbninger om, at ministeriet vil rette i den fejlbehæftede KPMG-rapport.

Til gengæld har Scandlines i et brev til ministeriet udtrykt en klar forventning om, at Deloittes rapport i det mindste offentliggøres og stilles til rådighed på ministeriets hjemmeside sammen med og som en kommentar til KPMG-rapporten.

Massiv usikkerhed om Femern trafik

Folketingets trafikpolitikere har nu givet grønt lys for at indgå kontrakter om at etablere Femern tunnellen – dog med den ikke ubetydelige kattelem, at aftalerne først gælder, når den tyske beslutningsproces er tilendebragt. Hos rederiet Scandlines hilser vi altid konkurrence velkommen, og vi forventer en fair konkurrence uden massiv statsstøtte, dumpede priser eller anden chikane. Vi sejler som lovet videre over Rødby-Puttgarden, også hvis eller når tunnellen måtte står klar om ti år eller mere.

Læs mere her (4. marts 2016)Statusopdatering fra høringsmøderne om Femern-forbindelsen i Kiel

De tyske høringsmøder om Femern-forbindelsen blev skudt i gang den 9. november 2015 med et stort opbud af naturbeskyttelsesforeninger, offentlige instanser, private virksomheder og personer, der har indsendt over 3.000 indsigelser til projektet. At dømme efter den lange række af spørgsmål og de indtil videre få og vage svar, der er kommet, kan der være lang vej endnu, før en tysk godkendelse kommer på plads.

Læs mere her
(12. november 2015)Information om ventetid

Scandlines glæder sig over at konstatere, at det danske og tyske Transportministerium (BMVI) ikke længere taler om ”ventetider på over fem timer” i færgehavnen i Puttgarden.

Læs mere herUndersøgelse af den aktuelle cost-benefit-analyse for en fast forbindelse over Femern Bælt

Den tyske tænketank DIW Econ har på Scandlines’ foranledning undersøgt den samfundsøkonomiske analyse for den planlagte faste forbindelse under Femern Bælt. Ifølge de tyske forskere er flere af analysens kriterier for optimistiske og mange antagelser uforståelige.

Læs den danske oversættelse af DIW-rapporten (Berlin, 25. februar 2015)
Læs pressemeddelelse


Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over Femern Bælt

Den anerkendte tænketank DIW Econ i Berlin har analyseret trafikprognoserne for den faste forbindelse over Femern Bælt. Konklusionen i undersøgelsen er klar: Prognoserne er baseret på ugennemskuelige faktorer og ufuldstændige resultater, som sætter afgørende spørgsmålstegn ved økonomien for hele projektet.

Læs den danske oversættelse af DIW-undersøgelsen (Berlin, 20. januar 2015)Trafiktal

Vi har fået en del forespørgsler fra danske og tyske journalister og eksperter om, hvordan vores trafikudvikling ser ud og hvor stor en andel shoppingtrafik udgør. Scandlines har derfor helt exceptionelt valgt at offentliggøre vores statistik for Rødby-Puttgarden 1998-2019.

Læs mere herVVM-Redegørelse

Her kan du læse Scandlines Danmark ApS – Bemærkninger til VVM-Redegørelse af 28/6 2013 for en fast forbindelse over Femern Bælt.

Læs mere her


Scandlines - Der er noget ved at sejle